Friday, December 9th, 2016

Bài viết của thẻ ‘Du lịch Hà Nội xưa qua ảnh’    $('#feature2').cycle({
        fx:     'scrollRight', 
        timeout: 8000,
        delay:  -4000 
    });
    $('#feature1').cycle({
        fx:    'scrollDown',
        timeout: 8000, 
   		delay: -4000 
    });
    $('#latest').cycle({
        fx:    'scrollDown',
        timeout: 3000, 
   		delay: -1000 
    });
    $('#leading').cycle({
        fx:    'fade',
        timeout: 6000, 
   		delay: -4000 
    });
    $('#large_banner').cycle({
        fx:    'scrollDown',
        timeout: 6000, 
        delay:  -4000 
    });
    $('#long_banner').cycle({
        fx:     'turnRight',
        timeout: 8000, 
        delay:  -8000 
    });